ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม เด็กดี วีสตาร์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จรูญศรี เปลื้องนุช
2
รัตนา ชัยขาว
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25590 ชนกนันท์ มณีรัตน์ 6/9 2019-05-24 16:01:07
2 25857 วาทินี ปั้งกระโทก 6/9 2019-05-24 16:00:31