ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ดนตรีไทย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ศศิพันธุ์ ทศราช
2
กมลภา ทองคำ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 75
จำนวนที่รับ ม.1 60
จำนวนที่รับ ม.2 60
จำนวนที่รับ ม.3 60
จำนวนที่รับ ม.4 60
จำนวนที่รับ ม.5 60
จำนวนที่รับ ม.6 60
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29468 วงศกร น้อยเทียม 1/4 2019-05-31 10:43:42
2 29528 นิว หอมสมบัติ 1/6 2019-05-31 09:35:08
3 29783 สุรชัย มีผล 1/11 2019-05-31 09:34:39
4 29594 วราเทพ เสือเพชร 1/7 2019-05-31 09:12:38
5 29860 กันตินันท์ ศิริพร ณ ราชสีมา 1/13 2019-05-30 16:17:33
6 29438 ธนัชพร แสงนาค 1/4 2019-05-28 10:38:04
7 29470 วีรวัฒน์ บรรลือทรัพย์ 1/4 2019-05-28 08:40:41
8 29961 นริศรา จิรัคคกุล 1/6 2019-05-28 07:25:06
9 29387 จันทร์ฉาย ทรัพย์สวัสดิ์ 1/3 2019-05-27 21:43:38
10 29275 จุฑารัตน์ ศรีปฐม 5/13 2019-05-27 20:57:55
11 29203 สุนิสา จันทร์เมือง 5/13 2019-05-27 20:43:43
12 26606 จุฑาภัทร บุญศรี 5/13 2019-05-27 20:30:52
13 29489 ปัญจรัตน์ ชอมขุนทด 1/5 2019-05-27 19:16:44
14 29881 ธัญญาลักษณ์ โคกจินดา 1/14 2019-05-27 19:03:16
15 29628 ศรัณยา ขันตีสา 1/8 2019-05-27 18:58:21
16 29884 นันทิชาภัทร์ สังข์พันธ์ 1/14 2019-05-27 18:57:29
17 29569 เบญจมาศ ระดาบุตร 1/7 2019-05-27 18:56:51
18 28699 กชกร แตงนุ้ย 2/8 2019-05-27 18:55:19
19 29032 พิชญ์นรี วงศ์ยานนท์ 2/13 2019-05-27 18:54:06
20 29876 กานต์ทิตา พุ่มทอง 1/14 2019-05-27 18:51:33
21 28621 ชัญญานุช มะณู 2/3 2019-05-27 18:51:23
22 27882 ทิพกฤตา สร้อยมี 3/3 2019-05-27 18:51:07
23 29366 ภูริดา เกิดปั้น 1/2 2019-05-27 18:47:32
24 27878 ชยาพร เขตอนันต์ 3/3 2019-05-27 18:46:57
25 29410 โฆษิต โลหะการก 1/3 2019-05-27 18:46:56
26 27899 ศิริอาภา กุมภาว์ 3/3 2019-05-27 18:45:15
27 28929 ปิยพงษ์ ปัญจวิทยาคม 2/5 2019-05-24 19:29:45
28 29599 ศิวกร สุขเกษม 1/7 2019-05-24 17:28:30
29 29550 ปฏิภาณ ศรีสมชัย 1/6 2019-05-24 17:24:35
30 29705 ธมนพร สินสมศักดิ์ 1/10 2019-05-24 17:24:10
31 29750 ปภัสรา กองทวี 1/11 2019-05-24 17:13:02
32 29481 ณัฐกฤตา เดชะดี 1/5 2019-05-24 17:07:45
33 29401 สุกัญญา ยุติธรรม 1/3 2019-05-24 17:02:50
34 29494 วิชญาดา ดอนพิมพา 1/5 2019-05-24 17:02:11
35 29480 ชลธิรา อ้นมี 1/5 2019-05-24 16:58:16
36 29531 พลอย กลอยสิงห์รัตน์ 1/6 2019-05-24 16:54:08
37 29798 ภัทรธิดา ทนคง 1/12 2019-05-24 16:51:33
38 29386 เกตน์นิภา ฤทธิ์เพ็ชร์นิล 1/3 2019-05-24 16:41:38
39 29747 ธวัลรัตน์ เอี่ยมสอาด 1/11 2019-05-24 16:41:33
40 29874 เเพรมาพร ปร้องเพ็ชร 1/14 2019-05-24 16:39:42
41 29630 โศภิตา ลาภสิริเจริญวงศ์ 1/8 2019-05-24 16:39:42
42 29631 สุพัตรา ศรีผดุง 1/8 2019-05-24 16:39:41
43 29488 นันท์นภัส เสนีวงค์ 1/5 2019-05-24 16:39:06
44 29932 วรรณวิสา ธงอาจ 1/15 2019-05-24 16:31:31
45 29323 พันธ์วิรา พาหุพันธ์ 1/1 2019-05-24 16:28:23
46 29441 นภาพร โอมพรนุวัฒน์ 1/4 2019-05-24 16:26:56
47 29888 ปิยะพร เกษหอม 1/14 2019-05-24 16:26:54
48 29448 สุฑาวิณี กำเนิดเหมาะ 1/4 2019-05-24 16:22:04
49 29887 ปิยฉัตร ศรีประจักษ์ 1/14 2019-05-24 16:20:21
50 28768 รชต ปลั่งกลาง 2/6 2019-05-24 16:18:10
51 28772 ศุภกร จินดาทองทวี 2/11 2019-05-24 16:17:44
52 29683 ฐานพัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ 1/9 2019-05-24 16:16:29
53 29896 สุชัญญา ใหม่เอี่ยม 1/14 2019-05-24 16:14:36
54 30014 นฤภร พิริ 4/6 2019-05-24 16:13:28
55 30011 กานดา โรจนพนิตพันธ์ 4/6 2019-05-24 16:13:16
56 29568 บุญยาพร มั่งผล 1/7 2019-05-24 16:10:35
57 29558 วิพาทัน หล่าชนม์ 1/6 2019-05-24 16:04:22
58 29536 วราลี บาลี 1/6 2019-05-24 16:02:39
59 29777 ภูมิพิสิษฐ์ ลำพูน 1/11 2019-05-24 15:59:38
60 29450 กฎษฏา ทองเพชร 1/4 2019-05-24 15:59:24
61 29775 ภานุวัฒน์ การสมงาม 1/11 2019-05-24 15:55:39
62 29567 ณัฐธิดา แย้มเจริญ 1/7 2019-05-24 15:52:28
63 29434 ชญานิษฐ์ ฉันทศิริพจน์ 1/4 2019-05-24 15:52:12
64 29430 กชกร วรสิงห์ 1/4 2019-05-24 15:51:42
65 28951 รสิตา กูลหนองแดง 2/15 2019-05-24 15:50:51
66 29402 อภิญญา พันสิงห์ศร 1/3 2019-05-24 15:47:14
67 29612 ณัฎฐพิชาญ์ พินิจสุขสิริ 1/8 2019-05-24 15:43:00
68 29977 พีรพัฒน์ ศรีสงคราม 4/2 2019-05-24 15:39:41
69 29497 สุภัสสร อิ่มใจ 1/5 2019-05-24 15:37:53
70 29717 ศิริวรรณ กาญจนชัย 1/10 2019-05-24 15:31:36
71 29571 พิชญา โกยหิรัญ 1/7 2019-05-24 15:30:42
72 29714 รรชกร วงษ์ประยูร 1/10 2019-05-24 15:22:29
73 29799 รัชนีกร คุณวงศ์ 1/12 2019-05-24 15:18:42