ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม คนหลังกล้อง มองผ่านเลนส์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ปัญภัทร์ เพิ่มมี
2
ปิยพร ต่ายตระกูล
3
สุทธิกาญจน์ ทองทับทิม
4
จารุภา ไชยนุรักษ์
5
อนัญญา เทศทอง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 125
จำนวนที่รับ ม.1 100
จำนวนที่รับ ม.2 100
จำนวนที่รับ ม.3 100
จำนวนที่รับ ม.4 100
จำนวนที่รับ ม.5 100
จำนวนที่รับ ม.6 100
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29502 ชัชชวิน สมญาติ 1/5 2019-05-24 16:18:04
2 29389 ชนัญชิตา นากสุก 1/3 2019-05-24 16:17:40
3 29748 ธัญญธร สุริยะกุลวัฒน์ 1/11 2019-05-24 16:17:05
4 28769 ศรัณยพงศ์ วัณณะ 2/9 2019-05-24 16:14:34
5 28347 เกียรติพงษ์ หมื่นหาวงค์ 3/12 2019-05-24 16:14:27
6 28362 วชรพล ปิ่นแก้ว 3/12 2019-05-24 16:13:43
7 29936 สุฐิตา โทนสุวรรณ์ 1/15 2019-05-24 16:13:16
8 28344 กฤติพงษ์ จันทราสา 3/12 2019-05-24 16:13:05
9 29764 จิรภัทร ปิ่นแก้ว 1/11 2019-05-24 16:12:01
10 29665 พริตรา คุณาวงศ์เดช 1/9 2019-05-24 16:08:58
11 29661 เบญจมาภรณ์ สรรน้อย 1/9 2019-05-24 16:06:03
12 28938 เกศินี กลับบาง 2/4 2019-05-24 16:05:06
13 28309 นราวิชญ์ ทรัพย์มา 3/11 2019-05-24 16:04:40
14 28708 นันทนา พุทธสะ 2/5 2019-05-24 16:04:37
15 29478 เกษรา ทองคำ 1/5 2019-05-24 16:04:33
16 28575 ภูเบศ พิชิตภัชกุล 2/1 2019-05-24 16:03:33
17 28567 กรวิชญ์ ลับโกษา 2/1 2019-05-24 16:03:01
18 29629 ศรีทับทิม วิริยะ 1/8 2019-05-24 16:02:42
19 28913 พัชรี โพธิ์ย้อย 2/10 2019-05-24 16:02:41
20 28702 กานต์ธิดา ฮุนศรีนพรัตน์ 2/10 2019-05-24 16:02:17
21 28739 ชลธิชา จันทร์คูณ 2/9 2019-05-24 16:02:15
22 28242 วรัญญา เหล็กกล้า 3/10 2019-05-24 16:02:06
23 28902 เจนจิรา ส่งเสริม 2/10 2019-05-24 16:01:36
24 29838 ณัฐณิชา โม้แก้ว 1/13 2019-05-24 16:01:10
25 28941 ณัฐชา ปานเกษม 2/11 2019-05-24 16:01:07
26 29919 ชนันพร ทิพอาจ 1/15 2019-05-24 16:00:26
27 28885 ธิติอนันต์ จันทวงศ์ 2/14 2019-05-24 16:00:24
28 28706 ณัฐนิชา ทิพย์โกมล 2/5 2019-05-24 15:59:57
29 29413 ชาคริต ทิมมณีฉาย 1/3 2019-05-24 15:59:33
30 28948 พรประวี จ่างเจริญ 2/9 2019-05-24 15:57:06
31 29851 ลวัญรัตน์ อู่คชสาร 1/13 2019-05-24 15:56:28
32 28245 ศศิวิมล อนุกุลชัยสกุล 3/10 2019-05-24 15:56:12
33 28817 กัญญา ทานประสิทธิ์ 2/3 2019-05-24 15:54:40
34 27211 ณัฐณิชา รอดพิพัฒน์ 4/4 2019-05-24 15:52:35
35 29374 สุพิชชา ทองประยูร 1/2 2019-05-24 15:52:26
36 28686 นภัสรพี สีระสา 2/6 2019-05-24 15:51:50
37 29859 อรรจมาภรณ์ กิจธุกานันทศักดิ์ 1/13 2019-05-24 15:50:58
38 28685 ธนวินท์ คงคาวิภาสันติกุล 2/6 2019-05-24 15:50:35
39 29614 ณัฐินันท์ หอยสังข์ 1/8 2019-05-24 15:49:21
40 28682 ธนดล ผ่องพัฒน์ 2/7 2019-05-24 15:49:16
41 29491 พัชราพา อนุ 1/5 2019-05-24 15:47:57
42 29572 ภคมน แก้วกร่ำ 1/7 2019-05-24 15:47:55
43 29350 กนกอร สัตระ 1/2 2019-05-24 15:47:29
44 29364 เพชรมณี พลายแก้ว 1/2 2019-05-24 15:47:09
45 29370 วิศัลย์ศยา จิระวุฒิโรจน์ 1/2 2019-05-24 15:46:34
46 27209 ณภัทร เจียมวัฒนาเลิศ 4/8 2019-05-24 15:45:36
47 28996 คณิน ขันทอง 2/15 2019-05-24 15:45:33
48 28746 มัลติกา บุญปกครอง 2/9 2019-05-24 15:45:04
49 28788 ภิริษา วิชาดี 2/15 2019-05-24 15:44:47
50 28738 กิตติยา ธรรมขันแก้ว 2/6 2019-05-24 15:44:04
51 27223 ปาลิดา วจนศิริกุล 4/4 2019-05-24 15:44:01
52 28782 ธนัชพร บุตรตาน้อย 2/12 2019-05-24 15:44:00
53 28786 ปัญญาพร เต็งการณ์กิจ 2/9 2019-05-24 15:43:27
54 29666 พาขวัญ สุขศิลป์ 1/9 2019-05-24 15:42:40
55 30002 กุลภรณ์ ก่อสร้าง 4/5 2019-05-24 15:41:14
56 28806 พงศกร คำผงแก้ว 2/7 2019-05-24 15:41:10
57 27316 มนัสนันท์ วงศ์มะณี 4/11 2019-05-24 15:40:49
58 28333 มณฑิชา ณ ลำพูน 3/12 2019-05-24 15:39:29
59 27379 สตรีรัตน์ เกตุราม 4/5 2019-05-24 15:39:21
60 30005 เบญจทิพย์ ทองทิพย์ 4/5 2019-05-24 15:39:20
61 28704 ณัฎฐนิช ไทยเจริญ 2/10 2019-05-24 15:39:11
62 29443 ปทิดตา ภู่เยี่ยม 1/4 2019-05-24 15:38:33
63 28709 เนตรดาว กูใหญ่ 2/3 2019-05-24 15:38:30
64 29388 จิระประไพ แก้วก้าว 1/3 2019-05-24 15:37:43
65 28792 ศรัญญา สายกรัด 2/12 2019-05-24 15:37:16
66 28681 ทัชวาล สุทัศ 2/14 2019-05-24 15:36:50
67 30052 รุจิรัตน์ ศรีปัญญา 4/11 2019-05-24 15:36:49
68 28694 สรวิชญ์ ลิลาด 2/7 2019-05-24 15:35:48
69 29928 พรทิพย์ ผลวิจิตร์ 1/15 2019-05-24 15:35:24
70 28698 อรรถรินทร์ พงษ์ยิ้ม 2/6 2019-05-24 15:35:21
71 28790 รัตนาภรณ์ ยังเปรมปรี 2/12 2019-05-24 15:35:13
72 28793 ศิริลักษณ์ น้ำคำ 2/15 2019-05-24 15:34:44
73 29667 พิชามญชุ์ ศรีแก้ว 1/9 2019-05-24 15:33:55
74 28716 ภัคจิรา คณานันท์ 2/10 2019-05-24 15:33:46
75 28661 จรรยพร บุญจริง 2/11 2019-05-24 15:33:22
76 28626 นภสร พิมพ์เงิน 2/3 2019-05-24 15:32:43
77 29712 พรชนก ขำสกุล 1/10 2019-05-24 15:32:24
78 28625 ธัญญาภรณ์ จุลจงกล 2/8 2019-05-24 15:32:04
79 28551 กันต์กมล กมลคร 2/1 2019-05-24 15:32:04
80 28696 อภิโชค รวยลาภ 2/7 2019-05-24 15:31:47
81 28712 ปิยธิดา สีลาแดง 2/8 2019-05-24 15:31:41
82 29927 พรทิพย์ พักเที่ยง 1/15 2019-05-24 15:31:31
83 29926 ปุณยภรณ์ อภิสารสกุล 1/15 2019-05-24 15:31:29
84 28892 ศิริวัฒน์ หมั่นสมบัติ 2/14 2019-05-24 15:31:13
85 27157 เขมิกา พรหมโคตร 4/8 2019-05-24 15:31:07
86 28692 รติวรรธน์ วีระพันธ์ 2/7 2019-05-24 15:31:06
87 28620 ชยธร จันตา 2/8 2019-05-24 15:31:04
88 29920 ฐิติกานต์ จรุงกัณฑ์ 1/15 2019-05-24 15:30:57
89 29918 กุลสตรี ศุภสร 1/15 2019-05-24 15:30:52
90 28717 ยลดา ทริชาติ 2/3 2019-05-24 15:30:39
91 27161 ปริญญา นนทนาคร 4/8 2019-05-24 15:30:31
92 27821 สุไพลิน โนนน้อย 3/1 2019-05-24 15:30:11
93 29437 ดาริน พูลสงวน 1/4 2019-05-24 15:29:29
94 27817 ศิลัมพา ปิยะกาโส 3/1 2019-05-24 15:29:25
95 28752 เสาวลักษณ์ สุริปะ 2/11 2019-05-24 15:29:19
96 29995 นรินทร หาญประทุม 4/4 2019-05-24 15:29:07
97 29716 วรวรรณ เศษคำ 1/10 2019-05-24 15:28:51
98 26073 ภาณุพงษ์ เที่ยงทัศน์ 6/4 2019-05-24 15:27:31
99 29707 นภัสสร การสมบัติ 1/10 2019-05-24 15:27:01
100 27819 สุธาสินี ไวยา 3/1 2019-05-24 15:25:44
101 27812 มัชฌิมาย์ มังกรไพร 3/1 2019-05-24 15:25:43
102 28754 อัญชิสา ขุณิกากรณ์ 2/12 2019-05-24 15:24:59
103 28719 วรัญญา ฉันทะลาภ 2/10 2019-05-24 15:24:58
104 27805 ญาณิศา เจษฎางกูล 3/1 2019-05-24 15:24:39
105 27816 ศิริกัญญา สุขคีรี 3/1 2019-05-24 15:24:00
106 28753 อภิญญา ศรีสุวรรณ 2/12 2019-05-24 15:23:41
107 29702 ณัฐชา สุขผล 1/10 2019-05-24 15:23:23
108 28713 ปิยพร แฟงภิรมณ์ 2/3 2019-05-24 15:23:05
109 29931 วรชา ทองบ่อ 1/15 2019-05-24 15:22:36
110 28234 ธมนพรรณ ทาณะระ 3/10 2019-05-24 15:21:57
111 27807 ณัชชา หนูขาว 3/1 2019-05-24 15:20:42
112 29301 เปรมฤทัย ยวงนาค 2/10 2019-05-24 15:20:19
113 27820 สุพิชฌาย์ แหลมหลัก 3/1 2019-05-24 15:19:53
114 27806 ณัชชา จงนิมิตมงคล 3/1 2019-05-24 15:19:47
115 28325 นิภาวรรณ ทองศรี 3/12 2019-05-24 15:18:24
116 29442 ปณิตา มณีวงษ์ 1/4 2019-05-24 15:16:57
117 29433 กุ๋ยหลิน แซ่ฮ้อ 1/4 2019-05-24 15:16:17
118 27479 สุดารัตน์ บัวทอง 4/2 2019-05-24 15:15:53
119 28711 ปารณีย์ ศุภวรางกูล 2/8 2019-05-24 15:12:00
120 27815 วสุกาญจน์ จงกลาง 3/1 2019-05-24 15:05:49
121 27184 ตะวัน เอกชาตรี 4/8 2019-05-24 15:04:28
122 28225 ฐิณฎา ทองเนื้อแปด 3/10 2019-05-24 15:04:06
123 27096 ทักษ์ดนัย โหกรัด 4/8 2019-05-24 15:03:31
124 27810 ปณาลี วุฒิอนันต์ชัย 3/1 2019-05-24 15:03:22