ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม STEM CLUB
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จริยา ฐิติวิวัฒน์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 0
จำนวนที่รับ ม.3 0
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 0
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29990 กนกพร ตั๋นคำ 4/4 2019-05-24 17:36:20
2 27484 คณิศร ยุทธสิงห์ 4/8 2019-05-24 16:46:08
3 27496 สิทธิชัย ชำนาญ 4/4 2019-05-24 15:54:03
4 27121 ปัทมา จันการสอน 4/4 2019-05-24 15:53:16
5 27367 นงนภัส คุ้มสุวรรณ 4/5 2019-05-24 15:50:41
6 29996 วรรณนิสา ผดุงอรรถ 4/4 2019-05-24 15:33:51
7 29987 อภิชญา ลำเลียว 4/3 2019-05-24 15:33:03
8 29992 ชนิดาภา รัศมีอมรรัตน์ 4/4 2019-05-24 15:32:25
9 26580 ณัฐชา โสลำภา 5/3 2019-05-24 15:31:18
10 27368 นภัสสร กล่อมเกลี้ยง 4/3 2019-05-24 15:31:02
11 27375 รุจิรา ผังคี 4/3 2019-05-24 15:30:03
12 27051 อธิชยานันท์ แก้วศรีจันทร์ 4/2 2019-05-24 15:26:21
13 26430 จิราภรณ์ เจริญจันทร์ 5/3 2019-05-24 15:25:33
14 27353 กรสุวรรณ์ คล้ายสุบรรณ์ 4/2 2019-05-24 15:24:56
15 27421 ศศิวรรณ ก้อนน่วม 4/4 2019-05-24 15:24:52
16 26403 เฉลิมชัย นามกร 5/2 2019-05-24 15:24:48
17 26604 อัจฉรา อยู่ผาสุข 5/3 2019-05-24 15:22:42
18 26672 กมลรัตน์ กาญจนรัตน์ 5/2 2019-05-24 15:22:35
19 29994 ณพีภัทร ผลานิสงค์ 4/4 2019-05-24 15:19:50
20 26248 จิดาภา จันทร์เหม 5/2 2019-05-24 15:19:18
21 26528 ชลดา ทิพณีย์ 5/2 2019-05-24 15:14:25
22 26261 สุธิชา พากอง 5/2 2019-05-24 15:04:37
23 27116 ธนพร คำลอย 4/3 2019-05-24 15:04:11