ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม คีตวรรณคดี(โอ้เอ้วิหารราย)
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ราตรี พรมบุตร
2
สาวิตรี อดิศักดิ์สดใส
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29105 ภรภัทร ศรีธานี 2/9 2019-05-25 18:42:06
2 29894 วรินรำไพ ฟักสุข 1/14 2019-05-24 23:16:20
3 28751 สุพัฒตรา ศรียันต์ 2/6 2019-05-24 15:53:40
4 29039 อทิตยา โพธิลักษณ์ 2/13 2019-05-24 15:47:41
5 29029 ปรารถนา บูรณะศิลปิน 2/13 2019-05-24 15:44:01
6 28979 เจนจิรา มานะงาน 2/4 2019-05-24 15:41:23
7 28660 กิตติยา โพยนอก 2/4 2019-05-24 15:40:23
8 28989 พัชรี แก้วละมุล 2/7 2019-05-24 15:32:26
9 28988 พลอยทิพย์ พินโยศรี 2/4 2019-05-24 15:30:56
10 28647 ธนภูมิ สุดสาลี 2/3 2019-05-24 15:26:04
11 28630 พิมพ์ชนก เกตุแก้ววิเชียรฉาย 2/3 2019-05-24 15:19:25
12 29044 จตุภัทร อรรถวิล 2/13 2019-05-24 15:18:35