ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม รักษ์ต้นไม้
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
สัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29524 ธัญพร วาหะมงคล 1/6 2019-05-24 16:55:20
2 25646 ธนภร สุดขยัน 6/3 2019-05-24 16:51:40
3 29905 เทพนิมิต นามไพร 1/14 2019-05-24 16:48:32
4 29454 ชญานันต์ พุ่มพวง 1/4 2019-05-24 16:37:59
5 29746 ธนาภร จิตดวงฤทัย 1/11 2019-05-24 16:33:37
6 29533 มนฑกานต์ ช่างปลูก 1/6 2019-05-24 16:29:35
7 27887 ธารารัตน์ พึ่งไพฑูรย์ 3/3 2019-05-24 16:29:06
8 27933 พิชชากร ใกล้ฝน 3/4 2019-05-24 16:11:22
9 27925 ดวงกมล สำคัญยิ่ง 3/4 2019-05-24 16:10:36
10 27930 บัณฑิตา ไทยวนต์ 3/4 2019-05-24 16:09:57
11 27941 สุจินัน ปัญญากอง 3/4 2019-05-24 16:09:27
12 29924 ธิดารัตน์ นรัฐกิจ 1/15 2019-05-24 16:04:41
13 29455 ชยากร พรประทาน 1/4 2019-05-24 16:04:11
14 29758 วรัญญา วรรณตรง 1/11 2019-05-24 16:01:53
15 28293 อุมารินทร์ ปุยดา 3/11 2019-05-24 15:58:43
16 29940 กาจพล ผาจวง 1/15 2019-05-24 15:57:19
17 28277 ประภัสสร ชอบธรรม 3/11 2019-05-24 15:57:14
18 29537 สิริยากร เพ็งเพชร 1/6 2019-05-24 15:56:29
19 25652 พิชชาพิมพ์ โพธิ์สาวัง 6/10 2019-05-24 15:49:32
20 28617 ศรัณย์ภัทร ประจวบสุข 2/2 2019-05-24 15:48:41
21 28613 ธเนศพล บุญโต 2/2 2019-05-24 15:47:58
22 28080 ภคมน พรมดี 3/7 2019-05-24 15:40:15
23 25641 ชนิภรณ์ ตุ่นคำ 6/6 2019-05-24 15:31:37
24 25751 นันทนัช มั่นรอด 6/6 2019-05-24 15:31:02
25 28070 เขมิสรา ธรรมเนียมงาม 3/7 2019-05-24 15:29:54