ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม หมอดินน้อย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ขวัญชีวิต นุชบัว
2
ไพโรจน์ คุ้มมงคล
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29970 จิดาภา ไล่สาม 4/2 2019-05-31 08:59:57
2 26064 อินทิรา ใจเย็น 6/2 2019-05-27 20:57:38
3 27974 จิรัณยา คล้ายนุช 3/5 2019-05-26 19:26:19
4 25793 ณัฐปพร เอนกทรัพย์ 6/2 2019-05-26 16:52:11
5 27129 ราวรรณ วิวาสุขุ 4/14 2019-05-26 16:33:51
6 25815 อริศรา กล่อมสุนทร 6/2 2019-05-26 15:10:39
7 27119 เบญญาพา งามเหมือน 4/4 2019-05-26 14:38:41
8 27130 รุ่งไพลิน ทองคงใหม่ 4/3 2019-05-26 14:10:58
9 27128 รสรินทร์ ทรัพย์ศิริ 4/14 2019-05-26 14:09:07
10 27901 หนึ่งฤทัย เขียวมาลี 3/3 2019-05-26 13:51:29
11 27873 แก้วตา กรอกงูเหลือม 3/3 2019-05-26 13:50:19
12 25806 พรชิตา เขียวสอาด 6/2 2019-05-26 13:49:12
13 27891 พรไพลิน เจือจันทร์ 3/3 2019-05-26 13:47:55
14 27137 อภิชญา เพ็ชรเชนทร์ 4/2 2019-05-26 13:44:28
15 27912 ศิวกร เทพกูล 3/3 2019-05-26 13:44:11
16 25452 จิรดา รามสันเทียะ 6/2 2019-05-26 13:36:56
17 27115 ณัฐธิกานต์ พลับทอง 4/4 2019-05-24 15:38:20
18 27139 ชยามร มาตขาว 4/2 2019-05-24 15:38:02
19 27107 กัญญาณัฐ รัตนะไทย 4/3 2019-05-24 15:37:18
20 27132 วิชญาดา ค่าม่วง 4/4 2019-05-24 15:37:10
21 27147 ปิยวัตน์ อินทโชติ 4/3 2019-05-24 15:36:54
22 27110 จิรัชญา เกษรบัว 4/4 2019-05-24 15:35:38
23 27150 รัชชานนท์ วุฒิยิ่งยง 4/7 2019-05-24 15:35:14
24 25486 กนกนภัส ศรีสุข 6/2 2019-05-24 15:34:41
25 25805 ปิยพร แซ่โง้ว 6/2 2019-05-24 15:34:38
26 25559 ลลิตา สุมณฑา 6/2 2019-05-24 15:34:06
27 25544 ธมนวรรณ บรรเทาทุกข์ 6/2 2019-05-24 15:33:15
28 25814 อนัญลักษณ์ ศรีโคกกรวด 6/2 2019-05-24 15:32:44
29 25566 อาทิตยา สุยะหลาน 6/2 2019-05-24 15:32:26
30 27876 จีรนันท์ รักญาติ 3/3 2019-05-24 15:32:26
31 26038 เกตุสุดา รุ่งแสง 6/2 2019-05-24 15:32:11
32 27884 ทิพวรรณ บุญโสม 3/3 2019-05-24 15:31:59
33 27123 พรสวรรค์ แถมมั่น 4/4 2019-05-24 15:31:58
34 27889 เบญญาภา ศรีสมัย 3/3 2019-05-24 15:31:58
35 26056 วันวิสาข์ จันที 6/2 2019-05-24 15:31:45
36 27069 กรกช สังข์ศรีแก้ว 4/2 2019-05-24 15:30:57
37 27875 จันทร์จิรา อ้อคำ 3/3 2019-05-24 15:30:47
38 27898 ศกุนิชญ์ อ่ำคำ 3/3 2019-05-24 15:30:07
39 29160 ภูธิตา งามประเสริฐ 5/2 2019-05-24 15:22:59
40 27869 กัญญาวีร์ ศรีสวัสดิ์ 3/3 2019-05-24 15:07:28
41 27870 กัณฐภรณ์ ฉ่ำเสาวรส 3/3 2019-05-24 15:04:43