ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม สภานักเรียน
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
วลัยลักษณ์ โคสุวรรณ
2
ผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์
3
ณษธัศ? ฐิติธนภูมิ
4
อิทธิชัย? อุ่นอ่อน
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 80
จำนวนที่รับ ม.2 80
จำนวนที่รับ ม.3 80
จำนวนที่รับ ม.4 80
จำนวนที่รับ ม.5 80
จำนวนที่รับ ม.6 80
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 26337 นวรัตน์ แสงสิทธิ์ 5/5 2019-05-31 08:54:57
2 28119 ชลธิชา ฉิมงูเหลือม 3/8 2019-05-31 08:54:48
3 26339 นิชดา เทพหัวพาน 5/3 2019-05-31 08:54:40
4 28147 สิริรักษ์ สดสายทอง 3/8 2019-05-31 08:54:32
5 26449 วรวรรณ จันทร์เทาว์ 5/4 2019-05-31 08:54:27
6 28141 วสุมาศ สายศร 3/8 2019-05-31 08:54:27
7 26347 พิยดา กล้าหาญ 5/5 2019-05-31 08:54:10
8 26428 กิตติยา นวลศิริ 5/4 2019-05-31 08:53:40
9 27606 ธนพร ศรีม่วงกลาง 4/5 2019-05-31 08:40:40
10 27478 สุชัญญา ด่านจิระมนตรี 4/6 2019-05-31 08:40:31
11 27221 ประภัสสร ยงยืน 4/7 2019-05-31 08:34:02
12 27604 ตรีธารทิพย์ เจริญสันต์ 4/7 2019-05-31 08:33:21
13 27601 ณัฎนรินทร์ ขาวสำอางค์ 4/7 2019-05-31 08:32:48
14 27508 ปิยนุช นาคสิงห์ 4/6 2019-05-30 13:12:29
15 29903 ณัฐวัฒน์ สินธ์สมุทร 1/14 2019-05-28 18:18:21
16 27091 อโนทัย ดาวสง่า 4/11 2019-05-28 15:14:18
17 29972 ทรรศน์วรรณ พานิชโกศล 4/2 2019-05-28 15:12:08
18 28607 ศิรดา สายมณี 2/2 2019-05-28 13:14:05
19 27082 ปิยะธิดา สายทองคำ 4/2 2019-05-28 12:14:08
20 29521 ชฏาทิพย์ วารี 1/6 2019-05-24 16:01:03
21 29757 มนัสนันท์ จงจิราวัฒน์ 1/11 2019-05-24 15:59:49
22 29529 ปุญชรัสมิ์ พลยุทธโยธิน 1/6 2019-05-24 15:58:45
23 29526 นันทนา ข้อเอี่ยงต๋อง 1/6 2019-05-24 15:54:51
24 29484 ดวงหทัย ศรีสมบุญ 1/5 2019-05-24 15:54:48
25 29752 พิมพ์มาดา จงจิตต์ 1/11 2019-05-24 15:50:01
26 29762 ก้องภพ วิเชียร 1/11 2019-05-24 15:49:00
27 29880 เจตปรียา เบี้ยจรัส 1/14 2019-05-24 15:48:08
28 29749 นัชชา จัดเขตกรรม 1/11 2019-05-24 15:48:02
29 28755 อัญชุรีกร พานไกร 2/6 2019-05-24 15:43:30
30 28876 สุธิดา สระจูม 2/4 2019-05-24 15:42:21
31 28665 ณัฐชกรณ์ ชราชิต 2/4 2019-05-24 15:42:04
32 28674 วรัญญาภรณ์ ประเสริฐวงษ์ 2/4 2019-05-24 15:41:47
33 28832 ศุภกานต์ คำพอน 2/3 2019-05-24 15:41:45
34 28610 อรพิน พรมพื้น 2/2 2019-05-24 15:41:29
35 28826 ธัญณิชา ช่วยวงศ์ 2/3 2019-05-24 15:41:23
36 29761 อัญชิสา แก้วเจริญ 1/11 2019-05-24 15:39:06
37 28598 ปาณิสรา ทองเดิม 2/2 2019-05-24 15:38:36
38 28149 สุชญา เมฆรัตน์ 3/8 2019-05-24 15:37:36
39 29429 กชกร วรรณรังษี 1/4 2019-05-24 15:37:29
40 29986 ศิรภัสสร สุภาจันทร์ 4/3 2019-05-24 15:34:11
41 28673 มานัสสิกา เขียนอินทร์ 2/4 2019-05-24 15:33:53
42 29982 ณิชาภัทร ครุฑทอง 4/3 2019-05-24 15:32:33
43 26367 ณัฐพงษ์ ประทุมชาติ 5/6 2019-05-24 15:30:53
44 29834 จินตวรรณ อ่อนสุวรรณ 1/13 2019-05-24 15:26:53
45 26358 อมลรดา คำทูล 5/2 2019-05-24 15:24:23
46 29835 ชนาภา แย้มมา 1/13 2019-05-24 15:22:42
47 26360 อิสราภรณ์ เทียมพล 5/5 2019-05-24 15:22:22
48 29801 วรรณวิสา สีส่อง 1/12 2019-05-24 15:21:14
49 26359 อรทัย เกษตรเอี่ยม 5/2 2019-05-24 15:20:25