ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม เรียนรู้
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
จันทร์จิรา ยอดศรี
2
พัทธนันท์ ศักดิ์ศรีพลกฤต
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 25512 ชัยณรงค์ เกิดอำพร 6/9 2019-06-05 10:24:23
2 26831 พนิดา เอี่ยมประเสริฐ 5/13 2019-05-31 09:35:25
3 26825 ณัฐฑริกา สียางนอก 5/13 2019-05-31 09:35:04
4 25902 ประสิตา ไชยสงค์ 6/7 2019-05-28 13:35:57
5 27342 ภัทรพงศ์ บรรณวาร 4/11 2019-05-25 08:48:14
6 29242 ปภากร จันโทภาส 5/9 2019-05-24 23:05:53
7 26315 ธีรภัทร เงินกระแชง 5/9 2019-05-24 23:04:10
8 28364 อภิวัฒน์ จันดาหาร 3/12 2019-05-24 17:20:23
9 27313 พรชิตา กิ่มเปี่ยม 4/10 2019-05-24 17:13:07
10 27325 อริสา พงษ์แย้ม 4/11 2019-05-24 17:08:16
11 28356 พงษ์พิพัฒน์ พลเยี่ยม 3/12 2019-05-24 17:08:12
12 30063 จักราวุธ มยุโรวาท 4/12 2019-05-24 16:54:36
13 28206 ภัคภณ สุขานนท์ 3/9 2019-05-24 16:50:25
14 25795 นภสร เฉลยภาพ 6/3 2019-05-24 16:37:36
15 25738 แก้วตา บัวผัน 6/10 2019-05-24 16:36:33
16 27908 พงษ์พีรภัทร ภูมิพันธ์ 3/3 2019-05-24 16:34:33
17 25740 จุฑาทิพย์ ถนอมนุ่ม 6/8 2019-05-24 15:51:34
18 28445 ณัฎฐณิชา ก้านบัว 6/4 2019-05-24 15:45:58
19 25598 ปิมประภาพร ณ บางช้าง 6/4 2019-05-24 15:45:29
20 25538 จรรยา สีมาธรรมทาน 6/3 2019-05-24 15:35:11
21 25794 ดวงฤดี สิทธิเลิศ 6/8 2019-05-24 15:31:48
22 25919 อารียา ซิงค์ 6/3 2019-05-24 15:31:10
23 28438 สิริพร ชูทอง 6/3 2019-05-24 15:31:00
24 28435 กัลยารัตน์ มอญฤทธิ์ 6/3 2019-05-24 15:29:23
25 28436 ชลธิชา อสุนี ณ อยุธยา 6/3 2019-05-24 15:29:19
26 28480 สกุลทิพย์ แก้วนำ 6/9 2019-05-24 15:28:51
27 25606 สุภาภร แม่ประสพ 6/8 2019-05-24 15:27:07
28 29233 ชนกนันท์ เล้ากิตติกุล 5/9 2019-05-24 15:23:41
29 28468 นัยเนตร จันทวิมล 6/8 2019-05-24 15:23:01
30 29232 จุลฐิฏา กอเกียรติไพศาล 5/9 2019-05-24 15:22:00
31 28439 อภิสรา รัตนเพชร 6/3 2019-05-24 15:21:33
32 25787 กมลทิพย์ ทองแว่น 6/3 2019-05-24 15:20:59
33 29234 ชนันธร ช่างแกหรา 5/9 2019-05-24 15:19:49
34 25854 เมวิกา ขำบุญมั่น 6/8 2019-05-24 15:13:21
35 25563 วิภวา อุดมสมบูรณ์ 6/3 2019-05-24 15:13:14
36 26040 ณัฐธิดา มะลิลา 6/8 2019-05-24 15:11:10
37 25742 ชิดชนก ไพรพนัส 6/8 2019-05-24 15:06:58
38 27003 สวรรยา อิ่มกระโทก 6/8 2019-05-24 15:03:18