Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ครอสเวิร์ดคำไทย
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสุภาพร นาคนาคา
2
นางสาวสาวิตรี อดิศักดิ์สดใส
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 50
จำนวนที่รับ ม.3 50
จำนวนที่รับ ม.4 50
จำนวนที่รับ ม.5 50
จำนวนที่รับ ม.6 50
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 27394 ภาณุวัฒน์ หารไชย 2/8
2 26911 จิรนันท์ สาขามุละ 6/3
3 24324 ปาริศา มานะเอม 6/11
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th