ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม ริบบิ้นขาว
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ชลธร รวมธรรม
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 20
จำนวนที่รับ ม.2 20
จำนวนที่รับ ม.3 20
จำนวนที่รับ ม.4 20
จำนวนที่รับ ม.5 20
จำนวนที่รับ ม.6 20
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29445 วัณณารักษ์ สระประการ 1/4 2019-05-24 15:52:33
2 29397 รัศมี ทองเกษร 1/3 2019-05-24 15:48:11
3 29111 อรดี ยังเจริญ 2/7 2019-05-24 15:45:36
4 26829 ประติมากร ซึงรุ่งโชติ 5/10 2019-05-24 15:44:11
5 26246 กัญญาวีร์ ขัตติยะวงศ์ 3/5 2019-05-24 15:38:54
6 29697 กฤษณา เง่าวีระกูล 1/10 2019-05-24 15:38:42
7 29713 เมธินี แก่นสาร 1/10 2019-05-24 15:37:51
8 28663 จีรพร นุ่มเปีย 2/7 2019-05-24 15:36:37
9 26522 สิริศักดิ์ รินไธสง 5/10 2019-05-24 15:35:27
10 29293 ณภัทร อุดมศรีพิบูลย์ 3/12 2019-05-24 15:35:10
11 27990 ภัทริกา สุดตาคาร 3/5 2019-05-24 15:35:09
12 27832 สรสิช จันทร์ขจร 3/1 2019-05-24 15:35:08
13 27972 กิตติมา เลื่อนสาคร 3/5 2019-05-24 15:33:49
14 27992 มรกต จันทษี 3/5 2019-05-24 15:31:12
15 27977 ฐิติมา แพงกันยา 3/5 2019-05-24 15:26:57
16 27982 ทอรัก มีอุสาห์ 3/5 2019-05-24 15:24:44
17 29708 ปณิตา กล่ำทรัพย์ 1/10 2019-05-24 15:22:25
18 27976 ชนัญชิดา พุทธประเสริฐ 3/5 2019-05-24 15:16:22
19 27979 ณัฐธิดา บัวเงิน 3/5 2019-05-24 15:13:44
20 27995 สริตา ปั้นแตง 3/5 2019-05-24 15:09:45
21 27985 เนตรนภา กฤษณาสีนวล 3/5 2019-05-24 15:09:39
22 28001 แสตมป์ คำวงษ์ 3/5 2019-05-24 15:07:10
23 27993 มารียา สมานะวณิชย์ 3/5 2019-05-24 15:06:41
24 27970 กรวรรณ แย้มยวน 3/5 2019-05-24 15:05:05