ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ศศิมาพร คชาชัย
2
พัชราภา เกตวัลห์
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 29699 จรัญญา เต็กมงคล 1/10 2019-05-24 15:40:03
2 25841 ชนกชนม์ มณีรัตน์ 6/10 2019-05-24 15:39:47
3 28073 ณิยวรรณ สอนจันทร์ 3/7 2019-05-24 15:39:14
4 28487 อารียา สุจริต 6/10 2019-05-24 15:39:11
5 27383 หัตถพันธ์ ปลั่งกลาง 4/5 2019-05-24 15:37:16
6 28632 มัชฌิมาย์ กุลพิพิธ 2/8 2019-05-24 15:36:54
7 27481 อภิญญา คำฝอย 4/5 2019-05-24 15:36:32
8 28085 อรดี ยาวิชัย 3/7 2019-05-24 15:36:31
9 28953 วิภาดา กรรเชียง 2/15 2019-05-24 15:35:55
10 27366 ธัญมน เหลาคม 4/4 2019-05-24 15:35:18
11 28973 อดิเทพ รัตนะสร้อย 2/7 2019-05-24 15:34:57
12 28086 อินทิรา เดชมา 3/7 2019-05-24 15:33:55
13 28710 ปณิตา คุ้มวงศ์ 2/5 2019-05-24 15:33:52
14 27376 วรรณษา ทัศนาธร 4/4 2019-05-24 15:33:49
15 28079 แพรวา ธนูศิลป์ 3/7 2019-05-24 15:32:56
16 27371 ปราณี อุปลักสนะ 4/2 2019-05-24 15:32:52
17 28071 ฉัตรมาดา ภักดี 3/7 2019-05-24 15:32:27
18 27355 กัลยาพรรณ ศรีกนก 4/9 2019-05-24 15:32:19
19 27362 ฐิตาภา ศรีนาราง 4/5 2019-05-24 15:32:04
20 30105 จุฑามาศ พรหมชนะ 2/10 2019-05-24 15:31:32
21 27880 ณิชารีย์ เเตะกระโทก 3/3 2019-05-24 15:30:04
22 28829 พริมภิรชา แซ่โจว 2/10 2019-05-24 15:27:19
23 28076 นันท์นภัส เกตุชนก 3/7 2019-05-24 15:27:08
24 28262 ภาคิน พี่งโพธิ์ 3/10 2019-05-24 15:26:57
25 28284 มาริสา เอี่ยมปาน 3/11 2019-05-24 15:26:16
26 28083 สิรินทร์พร องค์ประเสริฐ 3/7 2019-05-24 15:26:08
27 28082 ศิขรินทร์ อำนวยโชค 3/7 2019-05-24 15:25:23
28 28825 ตวงทอง คงใส 2/10 2019-05-24 15:24:51
29 28954 ศักดิ์สินี เชยกลิ่น 2/6 2019-05-24 15:24:43
30 28226 ฐิติกา เขียนนา 3/10 2019-05-24 15:24:30
31 28270 ตรีรัตน์ พิมพ์ทอง 3/11 2019-05-24 15:24:18
32 28072 ณัฐฌา เจริญสุข 3/7 2019-05-24 15:24:02
33 29284 พลอยพรรณ เสืออิ่ม 3/7 2019-05-24 15:23:45
34 28952 ราชวราภรณ์ ใสกระจ่าง 2/6 2019-05-24 15:23:05
35 27900 หทัยกานต์ อยู่สมปอง 3/3 2019-05-24 15:22:50
36 27903 กิตตินันท์ พูนดี 3/3 2019-05-24 15:22:42
37 28279 พรพรรณ โพธิ์สุวรรณ 3/11 2019-05-24 15:19:53
38 27886 ธัญนันท์ โพธี 3/3 2019-05-24 15:19:32
39 27373 ปาลีรัฐ วรกุล 4/5 2019-05-24 15:18:54
40 28240 พรรณนาราย แก้วไพฑูรย์ 3/10 2019-05-24 15:15:53
41 28263 ภูวดล พืชสิงห์ 3/10 2019-05-24 15:12:12
42 28264 ศุภวิชณ์ แก้วเลิศดิลก 3/10 2019-05-24 15:12:03
43 28244 ศรัณยา สิงทองคำ 3/10 2019-05-24 15:10:52
44 29495 วิรากานต์ ศิริมงคล 1/5 2019-05-24 15:10:08
45 28246 ศุภัชญา ทรัพย์อุดมศักดิ์ 3/10 2019-05-24 15:09:47
46 27381 สายธาร แสงอร่าม 4/5 2019-05-24 15:06:53
47 28819 ขวัญชนก มุลม่อม 2/8 2019-05-24 15:06:44
48 28219 ขวัญนารี สีล่า 3/10 2019-05-24 15:04:50
49 28257 จิรศักดิ์ ผิวทอง 3/10 2019-05-24 15:04:16
50 28250 สุธิตา แสงภู 3/10 2019-05-24 15:01:29