Untitled Document

 

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม เกมคณิตศาสตร์
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้ว
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม รายละเอียด
ห้อง ห้อง
จำนวนที่รับทั้งหมด 25
จำนวนที่รับ ม.1 0
จำนวนที่รับ ม.2 25
จำนวนที่รับ ม.3 25
จำนวนที่รับ ม.4 25
จำนวนที่รับ ม.5 25
จำนวนที่รับ ม.6 25
สถานะของชุมนุม สมัครได้
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น
1 26473 สุภนัย สังข์อ่อน 3/5
2 26467 พงษ์ชนก จั่วกี่ 3/5
3 27101 ศรศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ 2/2
4 27146 ปรเชษฐ์ สารบิล 2/3
5 27149 ภูริพันธ์ พลอยพลาย 2/3
6 27478 สุชัญญา ด่านจิระมนตรี 2/10
7 27475 ศิรินทรา ประกายพฤษ 2/10
8 27144 ธนพนธ์ กฤษดี 2/3
9 26461 ธนวินท์ แซ่ตั้ง 3/5
10 27492 พงศกร พงษ์อาจหาญ 2/10
11 27487 ญาณกร รัตน์ทองชัย 2/10
12 27567 สุดารัตน์ คำทอง 2/12
13 25559 ลลิตา สุมณฑา 4/2
14 25566 อาทิตยา สุยะหลาน 4/2
15 25544 ธมนวรรณ บรรเทาทุกข์ 4/2
16 28429 พิมพ์นารา พูลชู 4/2
17 28431 พีรยา คำรักษ์ 4/2
18 28434 วรพล กาลัยมณี 4/2
19 27557 บัวชนก บัวบาน 2/12
20 28514 ชนินทร์ ธัญสิริพัฒนธาดา 2/9
   

 

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th