ข้อมูลชุมนุม

รายละเอียดชุมนุม
ชื่อชุมนุม D.I.Y
คุณครูที่ปรึกษาชุมนุม
1
ชัชฎาภรณ์ ภูตันวงษ์
2
อัมพริกา บุญขวาง
วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการงานอาชีพ
เงื่อนใขข้อจำกัดชุมนุม ส่งเสริมการงานอาชีพ
ห้อง -
จำนวนที่รับทั้งหมด 50
จำนวนที่รับ ม.1 40
จำนวนที่รับ ม.2 40
จำนวนที่รับ ม.3 40
จำนวนที่รับ ม.4 40
จำนวนที่รับ ม.5 40
จำนวนที่รับ ม.6 40
สถานะของชุมนุม
   
 
รายชื่อนักเรียนประจำชุมนุม
ลำดับ รหัส ชื่อ สกุล ชั้น เวลาลงทะเบียน
1 28789 รัตติกาล กันวิเศษ 2/6 2019-05-24 15:33:23
2 28918 วรรณวิสา โสภาร์ 2/10 2019-05-24 15:33:18
3 29487 ธันยธรณ์ จินตาคม 1/5 2019-05-24 15:33:14
4 28830 พิชญาภา พุ่มพวง 2/8 2019-05-24 15:33:11
5 28962 ปรเมษฐ์ แซ่อึ้ง 2/6 2019-05-24 15:33:10
6 28917 ลักษณพร ดิษฐสอน 2/3 2019-05-24 15:32:55
7 28915 ภูตะวัน วงศาโรจน์ 2/5 2019-05-24 15:32:37
8 28810 ภูตะวัน สาลี 2/11 2019-05-24 15:32:19
9 29011 ศุภชาติ กัลพฤกษ์ 2/11 2019-05-24 15:32:09
10 26488 พรรณธร คงสุขขี 5/9 2019-05-24 15:31:58
11 29066 ศิริกุล นวนกระโทก 2/12 2019-05-24 15:31:57
12 29575 สิรินพร สียา 1/7 2019-05-24 15:31:53
13 28636 สิรภัทร หมั่นเพียร 2/8 2019-05-24 15:31:35
14 28797 ชาคริต วงศ์วาศ 2/11 2019-05-24 15:31:35
15 28802 ปฏิพล บุญมี 2/7 2019-05-24 15:31:29
16 28664 ณัฐกฤตา พิศิลป์ 2/7 2019-05-24 15:31:28
17 29082 รชต คงคา 2/7 2019-05-24 15:31:22
18 29319 ณัฐธิดา ลาชโรจน์ 1/1 2019-05-24 15:31:18
19 26668 สุทธิเกียรติ สืบสิงห์ 5/9 2019-05-24 15:30:59
20 28805 ปวริศ กรีบุตร 2/6 2019-05-24 15:30:56
21 28794 อภิญญา เลื่อนสาคร 2/14 2019-05-24 15:30:23
22 26826 ณิชา กันฟัน 5/10 2019-05-24 15:30:09
23 28901 จิรัชยา แก้วมั่น 2/3 2019-05-24 15:30:04
24 27579 ธนกร เกตุหิรัญ 4/10 2019-05-24 15:30:01
25 29070 อรุณรัตน์ เลิศสถิตย์ 2/4 2019-05-24 15:29:09
26 29245 วนิดา บุตรไวยวุฒิ 5/10 2019-05-24 15:29:05
27 28629 พิชชาพร อู่คชสาร 2/8 2019-05-24 15:29:05
28 28668 ธินัญญา โคทังคะ 2/6 2019-05-24 15:28:26
29 29324 พัสสมน นพธนัชพงศ์ 1/1 2019-05-24 15:27:59
30 28700 กนกวรรณ บุญแยง 2/8 2019-05-24 15:27:08
31 29060 ธัญญาภรณ์ ศรีประชา 2/15 2019-05-24 15:26:16
32 29071 อัญชลี นนทำมา 2/6 2019-05-24 15:26:08
33 29063 รัชนก ปั้นศิริ 2/15 2019-05-24 15:25:44
34 29126 พีรัชชัย เอี่ยมปาน 2/15 2019-05-24 15:24:10
35 29742 กุลณัฐ บุญเลิศ 1/11 2019-05-24 15:24:01
36 27999 สุมิตรตา พวงแก้ว 3/5 2019-05-24 15:23:57
37 29124 พัชรพล พันธุ์แตง 2/12 2019-05-24 15:23:51
38 28600 พิชชาภา สุขทรัพย์ 2/2 2019-05-24 15:22:36
39 28864 ปณัฐชา มหาเวก 2/7 2019-05-24 15:21:34
40 28585 กมลชนก คงเพ็ง 2/2 2019-05-24 15:21:33
41 29315 ชลนิชา ภักดีไพบูลย์ผล 1/1 2019-05-24 15:21:33
42 29121 ปิยะพัฒน์ ศรีคัชชะ 2/14 2019-05-24 15:21:28
43 28784 ธารสิตางค์ ชะนะชัย 2/4 2019-05-24 15:21:02
44 28818 เกตน์สิรี คำดี 2/3 2019-05-24 15:20:30
45 27561 ภักศุตราณ์ อ่อนศรี 4/11 2019-05-24 15:19:39
46 29544 ชยากร บัวบาล 1/6 2019-05-24 15:18:49
47 28595 นภสร หนูบุญรักษ์ 2/2 2019-05-24 15:17:41
48 28243 วราภรณ์ ทิพย์สันเทียะ 3/10 2019-05-24 15:16:53
49 28596 บัณฑิตา แตงอ่อน 2/2 2019-05-24 15:09:08