• Home /
  • Dashboard V.1

ข้อมูลชุมนุมโรงเรียนธัญรัตน์

ลำดับที่ ชื่อชุมนุม ชั้นเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 50
ศศิมาพร คชาชัย งานแนะแนว
2 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 50
พัชราภา เกตวัลห์ งานแนะแนว
3 ริบบิ้นขาว 25
ชลธร รวมธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 เรียนรู้ 50
จันทร์จิรา ยอดศรี งานแนะแนว
5 เรียนรู้ 50
พัทธนันท์ ศักดิ์ศรีพลกฤต งานแนะแนว
6 สภานักเรียน 50
วลัยลักษณ์ โคสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 สภานักเรียน 50
ผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 สภานักเรียน 50
ณษธัศ? ฐิติธนภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9 สภานักเรียน 50
อิทธิชัย? อุ่นอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม