ชุมนุม

ลำดับที่ ชื่อชุมนุม ห้องเรียน จำนวนที่รับ สถานะ ชื่อครูประจำชุมนุม กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ท่องโลกสารคดี ห้อง 50
error
นางสาวรัตนา ประเสริฐศิลป์ วิทยาศาสตร์
2 เกาหลี๊ เกาหลี ห้อง 50
error
นางสาวจารุภา ไชยนุรักษ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 นาฏศิลป์ ห้อง 25
error
นางสาวจุฑารัตน์ ดวงเทียน ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
4 นานาภาษาไทย ห้อง 50
สมัครได้
นางสรารัตน์ เจียรทิพย์วิไล ภาษาไทย
5 ประดิดประดอย 25
error
นางพัทธนันท์ บัณฑุวัฒนะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 ประดิษฐ์อักษรศิลป์ ห้อง 25
error
นายทวีป ไพเราะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
7 เปตอง ห้อง 25
error
นายธีระศักดิ์ การสามารถ สุขศึกษา พลศึกษา
8 พุทธธรรม ห้อง 50
error
นายพันธกานต์ เป๊กต๊ะวงศ์ สังคมศึกษา
9 ภูมิปัญญาไทย ห้อง 25
error
นางสาวศศิมาพร คชาชัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 English On Film 76
สมัครได้
นางนารีรัตน์ เล็กสถาน ภาษาต่างประเทศ
11 รักการออม ห้อง 50
error
นางนิรมล แพงวิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 พุทธธรรม ห้อง 50
error
นางโรจนาพร เป๊กต๊ะวงศ์ สังคมศึกษา
13 นักธุรกิจน้อย ห้อง 25
error
นางศรัณยา ศรีจันทร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นักคอมพิวเตอร์ ห้อง 25
error
นางสาวผ่องศรี สามศรีทอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 Dream Team 25
สมัครได้
นางสาวกนกพรรณ ศรีแย้ม ภาษาต่างประเทศ
16 บาสเกตบอล ห้อง 25
error
นายธนชัย สืบมาก สุขศึกษา พลศึกษา
17 ภูมิปัญญาไทย ห้อง 25
error
นางสาว พัชราภา เกตุวัลห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 ตะกร้อ 26
error
นายเล็ก เกษร สุขศึกษา พลศึกษา
19 ครอสเวิร์ดคำไทย ห้อง 50
สมัครได้
นางสุภาพร นาคนาคา ภาษาไทย
20 เกาหลี๊ เกาหลี ห้อง 50
error
นางสาวมธุรส เหมโส คณิตศาสตร์
21 กองร้อยพิเศษ ห้อง 25
สมัครได้
นางชลธร รวมธรรม ภาษาไทย
22 Speak up ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวปวีณา ประมูลพงศ์ ภาษาต่างประเทศ
23 นานาภาษาไทย ห้อง 50
สมัครได้
นางสาวชนาพร คงชาติ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 Asean Club จุ๊บๆ ห้อง 25
error
นางสาวสุภัค วงศ์ภักดี สังคมศึกษา
25 English is fun ห้อง 25
สมัครได้
นางวาสนา วิเศษสมบูรณ์ ภาษาต่างประเทศ
26 English On Film 76
สมัครได้
นางจรรยา กันทะลือ ภาษาต่างประเทศ
27 English On Film 76
สมัครได้
นางพิมพ์อร เสรีพัฒนานนท์ ภาษาต่างประเทศ
28 English Speaking 360? ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวมัณฑนา สอนคำมี ภาษาต่างประเทศ
29 English Tutor ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวโชติรส ไชยยุทธ ภาษาต่างประเทศ
30 Knowledge Search ห้อง 25
สมัครได้
นางภูษา อละสัตย์ ภาษาต่างประเทศ
31 Knowledge Search ห้อง 25
สมัครได้
นายบุญเลิศ อละสัตย์ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
32 ครอสเวิร์ดคำไทย ห้อง 50
สมัครได้
นางสาวสาวิตรี อดิศักดิ์สดใส ภาษาไทย
33 คลินิก IT 51
error
นายธนากร ไพบูลย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 คลินิก IT 51
error
นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ วิทยาศาสตร์
35 คุณธรรมสร้างสรรค์ ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวสิรินันท์ มาลัยแดง สังคมศึกษา
36 ซูโดกุ ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวอรสา ไชยเขตต์ คณิตศาสตร์
37 ดนตรีไทย 50
สมัครได้
นางสุกิจธร วิสัยเกษม วิทยาศาสตร์
38 เด็กดี V - Star ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวรัตนา ชัยขาว สังคมศึกษา
39 ท่องเที่ยวทั่วไทย ห้อง 25
error
นาย พันนุพงษ์ วงวาน สังคมศึกษา
40 ท่องโลกสารคดี ห้อง 50
error
นางสาวนราธิป พรรณหาญ วิทยาศาสตร์
41 ทูบีนัมเบอร์วัน ห้อง 110
สมัครได้
นางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ สุขศึกษา พลศึกษา
42 เทคโนโลยีการศึกษา ห้อง 50
สมัครได้
นายวิวัฒน์ เดชพิพัฒน์โภไคย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
43 เทคโนโลยีการศึกษา ห้อง 50
สมัครได้
นายเกียรติศักดิ์ นอขุนทด วิทยาศาสตร์
44 นักกฏหมาย ห้อง 25
error
นางสาวสายฝน สุคนธพันธ์ สังคมศึกษา
45 ดนตรีไทย 50
สมัครได้
นางศศิพันธุ์ ทศราช ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
46 นันทนาการ ห้อง 25
error
นายบวร บุญยงค์ สุขศึกษา พลศึกษา
47 พจนานุกรมภาพ ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวชุติมา ถาวรแก้ว ภาษาต่างประเทศ
48 พิมพ์ดอทคอม ห้อง 50
error
นางสาววิลัยพร วงศ์เชียงเพ็ง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
49 พิมพ์ดอทคอม ห้อง 50
error
นางสาววิมลรัตน์ ชื่นอารมณ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
50 ฟุตบอล ห้อง 25
error
นายวิรัช เปี่ยมอุดมสุข สุขศึกษา พลศึกษา
51 ภาษาจีนสุขสันต์ Happy Chinese ห้อง 25
error
นางสุวรรณี เสือสมิง สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
52 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ห้อง 50
สมัครได้
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชัยชำนาญ คณิตศาสตร์
53 โยธวาทิต 50
สมัครได้
นายมติพัฒน์ เชิดสุข ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
54 รักการออม ห้อง 50
error
นางจินดา สวนเมือง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นางสาวราตรี พรมบุตร สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
56 รักการอ่าน ห้อง 75
error
นางสาววาทิณี หล่าจันทึก ภาษาไทย
57 ทูบีนัมเบอร์วัน ห้อง 110
สมัครได้
นางสาวสุธารัตน์ หลงนาม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
58 รักการอ่าน ห้อง 75
error
นางสาวจามจุรี ติ็บตา ภาษาไทย
59 รักการอ่าน ห้อง 75
error
นางสาวอรสุมา ศรีอนันต์ ภาษาไทย
60 รักษ์ต้นไม้ ห้อง 25
error
นายสัมพันธ์ เผือกแตงพันธุ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 โยธวาทิต 50
สมัครได้
นายพรชัย พิมพ์แดง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
62 รักษ์ไทย ห้อง 25
สมัครได้
นางวัลภา เจริญลาภ ภาษาไทย
63 รักษาดินแดน (รด.) ม.4 ห้อง 300
สมัครได้
นางวราภรณ์ แสนเสนาะ คณิตศาสตร์
64 รักษาดินแดน (รด.) ม.5 ห้อง 300
สมัครได้
นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงราก สังคมศึกษา
65 รักษาดินแดน (รด.) ม.6 ห้อง 300
สมัครได้
นางสาวสมบัติ สังวาลย์สวย การงานอาชีพและเทคโนโลยี
66 รักษาดินแดน (รด.) ม.6 ห้อง 300
สมัครได้
นายมานพ จันทร สุขศึกษา พลศึกษา
67 รักสุขภาพ ห้อง 50
error
นางปัญจรัตน์ รัตนโรมพันธ์ คณิตศาสตร์
68 รักสุขภาพ ห้อง 50
error
นางสาวศิวาพร ไชยสิทธิ์ คณิตศาสตร์
69 วงดนตรีสตริง 50
สมัครได้
โสภา ทองบรรจบ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
70 วอลเลย์บอล ห้อง 50
สมัครได้
นายธนภณ ไชยสีดา สุขศึกษา พลศึกษา
71 วิทยาศาสตร์หรรษา ห้อง 100
สมัครได้
นางสาวณัฏฐาณิชา รุ่งสว่าง วิทยาศาสตร์
72 วิทยาศาสตร์หรรษา ห้อง 100
สมัครได้
นางสาวจรีย์ ประสูติกุล วิทยาศาสตร์
73 วิทยาศาสตร์หรรษา ห้อง 100
สมัครได้
นางจารุณี ไทยคณา วิทยาศาสตร์
74 วิทยาศาสตร์หรรษา ห้อง 100
สมัครได้
นางสาวศิริพร ทองย้อย วิทยาศาสตร์
75 ศิลปะ ห้อง 150
error
นายวิเทศ โพธิ์ทอง ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
76 ศิลปะ ห้อง 150
error
นายน้ำเพ็ชร วุฒิอนันต์ชัย ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
77 ศิลปะ ห้อง 150
error
นาย สงกรานต์ เอี่ยมรอด ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
78 สคบ. และ อย.น้อย ห้อง 25
error
นางอนงค์ธนางค์ พิมพ์ทนต์ สุขศึกษา พลศึกษา
79 ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ห้อง 25
error
นางธนาภา คุ้มมงคล สังคมศึกษา
80 สนุกกับสังคม ห้อง 25
สมัครได้
นายปราโมช พันธุเมฆินทร์ สังคมศึกษา
81 สนุกคิด สนุกทำ ห้อง 25
error
นาง สุพัตรา ไพบูลย์ สังคมศึกษา
82 สนุกดอทคอม ห้อง 50
error
นางสาวอนัญญา เทศทอง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
83 สนุกดอทคอม ห้อง 50
error
นายเชาวลักษณ์ ชาวงษ์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
84 สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ห้อง 50
สมัครได้
นางบุษยา การสามารถ คณิตศาสตร์
85 สวดมนต์ไหว้พระ ห้อง 35
สมัครได้
นางน้ำทิพย์ ขาววิลาศ สังคมศึกษา
86 สวดมนต์ไหว้พระ ห้อง 35
สมัครได้
นางสาวไปรมา วัฒนามระ สังคมศึกษา
87 TR Logic Games ห้อง 25
สมัครได้
นายภาสกร ภาคอัต การงานอาชีพและเทคโนโลยี
88 สอวน.เคมี ห้อง 25
สมัครได้
นายสกลศักดิ์ มหาพรหม วิทยาศาสตร์
89 สะพานสู่ฝัน ห้อง 50
สมัครได้
นางปวริศา ดิษฐวิบูลย์ คณิตศาสตร์
90 เสวนาภาษาวิทยาศาสตร์ ห้อง 50
สมัครได้
นายยุทพลธ์ สีสันต์ วิทยาศาสตร์
91 หนังสือเล่มเล็ก ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวพิมพ์ ปี่ทอง วิทยาศาสตร์
92 หมอดินน้อย ห้อง 50
สมัครได้
นางขวัญชีวิต นุชบัว วิทยาศาสตร์
93 หมอดินน้อย ห้อง 50
สมัครได้
นายไพโรจน์ คุ้มมงคล วิทยาศาสตร์
94 หมากกระดาน ห้อง 50
error
นายวัชรศักดิ์ จิตรแน่น คณิตศาสตร์
95 หมากกระดาน ห้อง 50
error
นางสาวแพว เฉลิมญาติวงศ์ คณิตศาสตร์
96 หมากรุกไทย ห้อง 25
error
นายสมศักดิ์ อาดำ สังคมศึกษา
97 ศิลปะ ห้อง 150
error
นายธนาธร บุตรศรีด้วง สาระการเรียนรู้ศิลปะ
98 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้อง 25
error
นางสาวเดือนเพ็ญ บัณฑุวัฒนะ สังคมศึกษา
99 อยู่อย่างเกษตร ห้อง 25
error
นายบุญยิ่ง พาหาสิงห์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
100 อากาศยานวิทยุบังคับ ห้อง 25
error
นาย พีระพล จอมใจเหล็ก วิทยาศาสตร์
101 อ่านเสริมเพิ่มปัญญา ห้อง 25
error
นางทิพวรรณ อิ่มวิเศษ ภาษาไทย
102 อินไซด์ฮอลลีวู๊ด ห้อง 50
error
นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ วิทยาศาสตร์
103 อินไซด์ฮอลลีวู๊ด ห้อง 50
error
นางสาวปทุมมา แสงรักษ์ วิทยาศาสตร์
104 สื่อวิทย์ คิดสนุก ห้อง 25
สมัครได้
นายอภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
105 เชียร์ ห้อง 0
error
นางบุญช่วย นอขุนทด ภาษาต่างประเทศ
106 เชียร์ ห้อง 0
error
นางบุญส่ง ขุนหนังสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 เชียร์ ห้อง 0
error
นางวิไลพร รื่นสุข การงานอาชีพและเทคโนโลยี
108 เชียร์ ห้อง 0
error
นางสาวอรัญญา พิมพ์ไทย ภาษาต่างประเทศ
109 เชียร์ ห้อง 0
error
นางเสาวภาคย์ ขุมแก้ว สังคมศึกษา
110 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นางสาว อมรรัตน์ ปิ่นป้อง ภาษาไทย
111 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นางสาว จริยา ฐิติวิวัฒน์ วิทยาศาสตร์
112 เกมคณิตศาสตร์ ห้อง 25
สมัครได้
นางสาววรุณยุภา เลื่อนแก้ว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 ทูบีนัมเบอร์วัน ห้อง 110
สมัครได้
นางอัจจิมา เถาสุวรรณ์ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
114 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ห้อง 50
error
นางสาวพัชราภา เกตุวัลห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
115 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ห้อง 50
error
นางสาวศศิมาพร คชาชัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
116 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ห้อง 25
สมัครได้
นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
117 นาฏศิลป์ ห้อง 25
error
นางสาววนิชญา เครือแดง สาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นางสาวฐิตารีย์ ยุพา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
119 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นางสาวพรพิมล อ่อนศรี สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
120 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นางสาวสุทธิกาญจน์ ทองทับทิม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
121 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นางสาวสุมาลี เมยมงคล สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นายรัชชานนท์ เฟื่องบุญ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
123 Staff เชียร์ ห้อง 90
สมัครได้
นายวันชนะ รักบุญเหลือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
124 หมากล้อม ห้อง 25
error
นางสาวพชรภรณ์ เชียงสิน คณิตศาสตร์
125 วงดนตรีสตริง 50
สมัครได้
นายโชคชัย ไกรยศ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
126 รักษาดินแดน (รด.) ม.4 ห้อง 300
สมัครได้
นายปัญภัทร์ เพิ่มมี สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 รักษาดินแดน (รด.) ม.5 ห้อง 300
สมัครได้
นายพยุงศักดิ์ จินดาศรี สาระการเรียนรู้สัวคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
128 ศิลปะ ห้อง 150
error
นายทรงพล เมืองคำ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 ศิลปะ ห้อง 150
error
นายธนากร กุลสิริธน สาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 พับกระดาษ ห้อง 25
error
นางฉวีวรรณ อยานนท์ ภาษาต่างประเทศ
131 สะพานสู่ฝัน ห้อง 50
สมัครได้
นางอุมาพร ดีสาพรรณ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเชาวลักษณ์ชาวงษ์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนธัญรัตน์
Tel 025771577
E-mail : chao@thanyarat.ac.th